گواهینامه ها و تقدیرنامه های شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

ISO10002-2014

گواهینامه رضایت مشتری

ISO10004:2012

 

گواهینامه مدیریت تکنولوژیگواهینامه سیستم های مدیریت زیست محیطی

ISO14001-2004

گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

ISO9001:2008

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه

IMS

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

ISO9001:2008

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی سازمانی

گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 – 2007

نشان زرین چهره نامی صنعت و اقتصاد کشور

گواهینامه مدیریت شکایت مشتریان ISO10002:2014

گواهینامه سیستم مدیریت رضایت مشتریان ISO10004:2012

چهره ماندگار

تقدیرنامه سه ستاره تعالی سازمانی


تندیس برنزی مدیریت دانش