1  [2]  
کابل کشی مسیر 63 ولت پروژه گازی H25 به پست GIS
کابل کشی مسیر 63 ولت پروژه گازی H25 به پست GIS
1  [2]