لیست مقالات شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت
عنوان مقاله        نوسیندگان تعداد صفحات 
ثروت در جامعه قعر هرم اعضا کارگروه توسعه فرهنگ سازمانی به سرپرستی مدیریت عامل  16
زندگی خوب بدون سوخت های فسیلی مجید فراهانی، محمدرضا گوهری دارابخانی 15
مقایسه اثر بخشی تبلیغات موبایلی با سایر رسانه ها مهدی عبادیان 10
بررسی عملکرد انتقال حرارت کولر با استفاده از نانو پوشش ها مجید سرمدی 6