یک شنبه 26 فروردین 1397 - 0:0
پروژه گازي 25 مگاواتي هيتاچي
شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت